Algemene Leveringsvoorwaarden

 

U kunt onze algemene leveringsvoorwaarden ook via deze link in pdf formaat downloaden.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. deBeus: Brian de Beus, h.o.d.n. 'deBeus Training & Advies';
 2. ‘opdrachtgever’: de partij die met deBeus in onderhandeling treedt of met haar een overeenkomst sluit;
 3. ‘cursist’: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt;
 4. ‘cursus’: cursus, training, opleiding of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of het vergroten van vaardigheden;
 5. ‘de voorwaarden’: de onderhavige algemene voorwaarden;

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij deBeus goederen en/of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert.

Artikel 3. Inschrijving

 1. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en door ondertekening met uw handtekening bevestigt u akkoord te gaan met de algemene leveringsvoorwaarden. Ook aanmelding per email bevestigt akkoordverklaring met de leveringsvoorwaarden.
 2. De cursist verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele cursusgeld, ongeacht of gedeeltelijk de lessen worden gevolgd.
 3. Bij minder dan 6 inschrijvingen, en niet op eigen locatie, is deBeus gerechtigd om opleidingen samen te voegen, door te schuiven naar een andere datum of geen doorgang te laten vinden.

Artikel 4. Opleidingsregels

Indien een cursist zich tijdens de opleiding misdraagt, kan hem door de instructeur verdere deelneming aan de opleiding worden geweigerd.

Artikel 5. Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle prijsopgaven van deBeus zijn vrijblijvend en inclusief BTW.
 2. De door deBeus gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen.
 3. Een overeenkomst tussen deBeus en opdrachtgever komt tot stand indien door deBeus een schriftelijke bevestiging is afgegeven of indien deBeus met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft gemaakt.
 4. Mondelinge toezeggingen, aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken verbinden deBeus slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Prijsopgaven/aanbiedingen van deBeus gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. De opdrachtgever is verplicht deBeus te informeren over feiten of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.

Artikel 6. Reis en verblijfskosten

Reis- en verblijfskosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen.

Artikel 7. Annulering door opdrachtgever of cursist

Op het moment dat deBeus de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende  annuleringskosten in rekening gebracht:

 • in geval van een “maatwerk” opleiding wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
 • binnen twee weken voor aanvang van de cursusovereenkomst wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
 • binnen 48 uur voor aanvang van de cursusovereenkomst wordt de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
 • bij absentie van de deelnemer zonder reden van opgave wordt de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.

Artikel 8. Verschuiving / naamswijziging / verhindering

Een aanvraag tot verschuiving dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus schriftelijk in ons bezit te zijn.

 • Absentie van een cursist, door ziekte of verhindering, tijdens de opleiding geeft geen recht tot restitutie of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9. Betaling

 1. De betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar op de factuur vermelde bankrekening. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege jegens deBeus in verzuim en is deBeus gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onverminderd haar overige wettelijke en contractuele rechten.
 2. Indien deBeus zich genoodzaakt ziet om de incasso van de vordering uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij vastgesteld op 25% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,00 en in ieder geval met als minimum het geldende incassotarief dat wordt gehanteerd door advocaten en incassobureaus.


Artikel 10. Annulering door deBeus

deBeus behoudt zich het recht voor om de cursus vooraanvang te annuleren. De opdrachtgever wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. deBeus zal in overleg met de opdrachtgever een nieuwe overeenkomst bespreken. Annulering geeft geen recht op schadevergoeding door deBeus.

Artikel 11. Wijzigingen

Wijzigingen van de overeenkomst binden partijen nadat ze eerst schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen bevoegdelijk zijn ondertekend.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. deBeus is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld is te wijten. deBeus is niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of bedrijfsschade.
 2. deBeus is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever en/of cursist lijdt als gevolg van het annuleren van een cursus door deBeus.
 3. De aansprakelijkheid van deBeus is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde.
 4. Iedere deelnemer dient te zijn verzekerd tegen financiële gevolgen van ongevallen en andere schade, veroorzaakt of opgelopen tijdens de opleiding. deBeus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onmiddellijke gevolgen van cursisten onder deBeus’ georganiseerde opleiding of instructie. Dit geld ook voor enig gevolg van het niet juist uitvoeren en het niet juist opvolgen van, door of namens de leiding gegeven aanwijzingen of onjuist gebruik van het gehuurde of ter praktijkoefening te gebruiken materiaal.

Artikel 13. Klachten

 1. Onder klachten wordt verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De opdrachtgever is verplicht op straffe van verval van recht een klacht met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst en de samenhangende administratieve procedure schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de cursus en deze te richten aan deBeus.
 3. In geval van gerechtvaardigde klachten is deBeus gehouden tot het – naar keuze van deBeus - binnen een redelijke termijn herstellen van fouten, dan wel tot het binnen een redelijke termijn vervangen van de diensten, dan wel tot restitutie van de vergoeding, ontvangen voor de diensten.

Artikel 14. Overmacht

 1. deBeus is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar contractuele verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, nalatigheden van hulppersonen van deBeus, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. deBeus is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 4. In geen geval is deBeus gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 15. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deBeus is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. De overeenkomst tussen deBeus en opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht.
 2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost en voor zover dat niet in strijdt is met de wet worden voorgelegd aan de bevoegde Burgerlijk Rechter.